Disclaimer

Deze website is eigendom van:

Ortho-Trends BV 
Bijenstraat  15
9051   Sint-Denijs-Westrem

T.  09 222 06 80
E.  info@orthotrends.com

BTW BE 0441 592 005

Disclaimer
Het gebruik van de website www.orthotrends.com is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt: Ortho-Trends BV wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd. Ortho-Trends BV geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. Ortho-Trends BV, bestuurders en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden. Alle afbeeldingen op de internetsite, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto's, video's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij Ortho-Trends BV en vallen uitsluitend onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Ortho-Trends BV. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Ortho-Trends BV is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn Ortho-Trends BV zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze website plaatsen wij cookies op uw computer. We doen dit enkel en alleen om uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Zonder die cookies zou deze website gewoon niet correct werken. Wil u toch geen cookies gebruiken, dan kan u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de help-functie. Een cookie is simpelweg een technologie om iets over u te onthouden. Zonder cookies is een website als een goudvis die zijn geheugen verliest telkens wanneer u een nieuwe pagina bezoekt. Zodra u een nieuwe pagina bezoekt, herinnert die zich niet wie u bent. Dit kan een goede en een slechte zaak zijn. Zonder geheugen kan een website niet veel dingen doen. Hij kan u niet laten inloggen, omdat hij vergeet wie u bent. Hij kan u niets laten kopen, omdat hij vergeet wat u wil kopen. Maar het betekent ook dat hij u niet kan volgen. Sommige websites gebruiken cookies om te onthouden wat u op hun website doet en om advertenties op u te richten. En sommige van die websites delen hun cookies, zodat advertenties op één website weten wat u op een andere site leuk vond. Dit heeft veel mensen bang gemaakt. Meer dan 90% van de websites maakt gebruik van cookies. Cookies zijn niet automatisch goed of slecht, maar het is de moeite waard om te begrijpen wat u eraan kunt doen. U kunt ze volledig uitschakelen, wat een beetje lijkt op het verbieden van alle muziek om één bepaald album te vermijden. Veel websites zullen gewoon niet werken. Een betere optie zou zijn om cookies van derden uit te schakelen, waardoor de meeste websites geen informatie over u kunnen delen. Sommige browsers - zoals Safari - doen dit automatisch. En tot slot kunt u zich informeren over websites die u aangaan. De meeste websites hebben een beleid dat uitlegt wat ze doen.

Privacyverklaring
Ortho-Trends BV vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Ortho-Trends BV, met hoofdzetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 15 alsook elke met Ortho-Trends BV verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Ortho-Trends BV verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Ortho-Trends BV verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Klantenacceptatieprocedure:
Onze klanten dienen een klantenacceptatieprocedure te doorlopen. Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, eventueel btw-nummer en ondernemingsnummer. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

Financiële administratie:
Ortho-Trends BV verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Ortho-Trends BV, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde producten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Ortho-Trends BV om haar boekhouding te voeren.

Onderhouden van de klantenrelatie:
Ortho-Trends BV verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn. Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en producten.

Rekruteringsdoeleinden:
Ortho-Trends BV verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

Beveiliging:
Wanneer u onze kantoorgebouwen betreedt dan kan u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging van onze kantoorgebouwen. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, onze werknemers en klanten.

Direct marketing:
Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de producten die wij aan u of aan onze klant leveren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Ortho-Trends BV:
Binnen Ortho-Trends BVBA springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. Ortho-Trends BV heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Ortho-Trends BV worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Ortho-Trends BV:
Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden: Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals het F.A.G.G. Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen: Dienstverleners die ons helpen bij: Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties. Het beheer van onze servers.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Ortho-Trends BVBA heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

Welke rechten heeft u?
U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00, Fax. 02/274.48.35, commission@privacycommission.be. Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@orthotrends.com. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Over deze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@orthotrends.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.