Algemene voorwaarden

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12%, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 1.860,00 €, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons het recht geen goederen meer te leveren en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Tot dat ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen noch schenken. Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In geval van niet tijdige en/of onvolledige betaling door de koper, kunnen de geleverde goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling worden teruggevorderd door de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen. 

Elke bestelling bij Ortho-Trends BV impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de huidige voorwaarden dewelke de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste eerder aan Ortho-Trends BV werden overgemaakt dan deze voorwaarden aan de klant en/of zelfs indien zij de toepasselijkheid van huidige voorwaarden zouden uitsluiten. 

De prijzen en de verkoopsvoorwaarden verbinden ons niet voor de volgende orders. De prijzen hebben betrekking op goederen in onze magazijnen zonder belastingen en onkosten. Prijsveranderingen kunnen ingaan zonder voorafgaande melding.

Alle gevaren die de goederen lopen, worden aanvaard door de koper vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn in onze magazijnen, zelfs voor gevallen waar het transport ten onze laste is, zonder onderscheid van de aarde van de verzending. In geval van manco of beschadiging dient de koper onmiddellijk verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder. De goederen worden beschouwd als onvoorwaardelijk in goede en perfecte staat te zijn ontvangen bij gebrek aan klacht, per aangetekende brief binnen de 14 dagen na de levering.

Tenzij tegengestelde overeenkomst zijn de vervoerskosten per spoor, per vrachtwagen of per post, alsook de verpakking ten laste van de klant.

Bij retourzendingen kunnen 13% behandelings- en administratiekosten in mindering worden gebracht.

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend zonder verplichting en ook afhangend van de voorraad.

Onze afgevaardigden en tussenpersonen hebben geen enkele macht om de firma te binden ten opzichte van derden. De firma behoudt zich het recht bestellingen niet te aanvaarden.

De leveringstermijn wordt altijd als indicatie opgegeven.

Op alle toestellen geldt de fabrieksgarantie. Onderdelen onderhevig aan slijtage, werkuren, verplaatsings- of verzendingskosten zijn steeds uitgesloten van de garantie. Defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.

In geval van betwisting van welke aard ook in verband met bestellingen of facturen, zijn alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd.

De klant aanvaardt het mogelijke gebruik van het Engels op de etiketten van bepaalde producten.

De klant verklaart geen gemengde btw-plichtige te zijn naar Belgisch recht, en dat hij derhalve niet dient te worden opgenomen op de btw-listings van de leverancier. Van zodra de klant een gemengde btw-plichtige zou worden, verklaart deze de leverancier hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Enige nadelige fiscale en andere gevolgen die resulteren uit een niet-gemelde btw-plicht van de klant vallen definitief ten laste van de klant en kunnen integraal worden teruggevorderd van de klant door de leverancier (met inbegrip van, en niet beperkt tot, belastingen, boetes (inclusief boetes voor het niet vermelden van de klant op de btw-listings van de leverancier), belastingverhogingen, interesten, en kosten van een eventuele gerechtelijke procedure).

 


Bekijk catalogus Ortho-Trends